Arbeitsblatt, Simulation, Video

Matheretter

Mathematik-Video G03: Distributivgesetz

Wir schauen uns die wichtige Rechenregel "Distributivgesetz" an: a * (b + c) = a * b + a * c oder das Distributivgesetz erweitert: a * (b + c + d) = a * b + a * c + a*d